Почетна

Технички факултет у Нишу формиран је 01.10.1960. године као научна и највиша наставна установа за архитектонску, грађевинску, електронску и машинску струку у саставу Универзитета у Београду. Имао је четири одсека. Грађевински одсек од 1962. године имао је два смера: Саобраћајно-конструктивни и Хидротехничко-конструктивни. Предмети који су се слушали на Саобраћајно-конструктивном смеру Грађевинског одсека Техничког факултета у Нишу, у оквиру двостепене наставе, ушли су у састав Саобраћајне катедре. Саобраћајна катедра настала је у време издвајања Грађевинског факултета као самосталног. За првог шефа катедре био је изабран проф. Станислав Јефтимијадес, који је на тој функцији био од 1965. до 1977. године. У каснијем периоду шефови катедре били су: проф. др Александар Стефановић од 1977. до 1987. године; проф. др Драгорад Дамњановић од 1987. до 2000. године; проф. др Дима Трајковић од 2000. до 2005. године; и проф. др Милорад Златановић од 2005. године до данас. Катедра за саобраћајнице обухвата три научне области:

  • Организацију и технологију грађења

  • Путеве и железницe

  • Геодезију

Наставници и сарадници Катедре изводе и унапређују наставу на основним, дипломским и докторским студијама, према акредитованим наставним плановима и студијским програмима, а у складу са препорукама Болоњског процеса.

Болоњски процес је на Грађевинско-архитектонском факултету Универзитета у Нишу започео 2006/07. школске године, када је уписана прва генерација студената. Настава је организована тако да студенти овладају теоријским и практичним знањима и вештинама потребним за рад у градитељству. Знања се стичу у настави, која се изводи у облику предавања, вежби, рада у лабораторијама, рада на терену, израде елабората, семинарских радова и пројеката.

Упоредо са сталним образовањем студената на разним нивоима студија, наставници и сарадници Катедре учествују у научно истраживачком и стручном раду и сарађују са бројним институцијама у земљи и иностранству. Они учествују на разним домаћим и међународним научним и стручним скуповима.

У оквиру Катедре за саобраћајнице налази се: Лабораторија за геодезију и Лабораторија за путеве.